Czy wiesz, że:

- w krajach rozwiniętych istnieje zapisany w ustawach obowiązek powoływania w wielu instytucjach tzw. komisji etycznych i zatrudniania ekspertów czy doradców wyspecjalizowanych w zakresie rozstrzygania etycznych problemów?
- istnieje tam zapotrzebowanie na rzetelnie wykształconych nauczycieli etyki?
- ogromna część ważnych społecznie debat toczących się zarówno na forum publicznym, jak i przy kawiarnianych stołach dotyczy problemów ściśle etycznych?
- codziennie spotykasz się z opiniami i stanowiskami mającymi swoje ukryte, często nierozpoznawane źródło w ugruntowanych w tradycji intelektualnej i specjalistycznie dyskutowanych koncepcjach filozoficznych i etycznych?

Z pewnością w najbliższych latach w Polsce zaobserwujemy zmiany w edukacji i sposobie funkcjonowania organizacji państwowych i społecznych, idące w kierunku wyznaczonym przez rozwiązania testowane w Europie i na świecie. 
Już dzisiaj istnieje pilna potrzeba podniesienia poziomu palących dyskusji określanych jako światopoglądowe, a w rzeczywistości mieszczących się w zakresie kontrowersji etycznych i filozoficznych. Z tego powodu domagających się solidnie ufundowanej wiedzy i specyficznych kompetencji. 
Specjalistycznie wypracowana w toku odpowiednich studiów, podtrzymywana i uniwersalnie stosowalna umiejętność krytycznego myślenia stanowi nieodzowny warunek konkluzywnych rozstrzygnięć w tej materii. 

Ze względu na skomplikowaną naturę przedstawianej problematyki nie mogą zajmować się nią ludzie przypadkowi.

Elementem głównej idei przyświecającej twórcom kierunku ETYKA na Uniwersytecie Jagiellońskim jest odważne i przewidujące podjęcie sygnalizowanych wyzwań. Oferta studiów z zakresu Etyki to zdecydowana odpowiedź Uniwersytetu Jagiellońskiego na potrzeby społeczeństwa bliskiej i dalekiej przyszłości. 

 

Co proponuje Uniwersytet Jagielloński?

Studia I stopnia (w przyszłości także studia II i III stopnia) uzupełnione o studium pedagogiczne, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki i filozofii w szkołach.
Wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane dla pełnienia roli specjalisty ds. etyki (w zakresie bioetyki, etyki biznesu, środowiskowej, mediów i innych etyk szczegółowych), zdobywane pod okiem wysoce wykwalifikowanej kadry naukowej i dydaktycznej.
Szeroki `background` etyczny i filozoficzny, pozwalający na kontynuację nauki po uzyskaniu stopnia licencjackiego - na dotychczasowym kierunku, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. 
Szeroki wybór pomiędzy licznymi kursami nieobligatoryjnymi, udostępnianymi w toku studiów (ich lista jest rokrocznie uaktualniana), a także dość swobodną migrację pomiędzy ofertą studiów etycznych i studiów filozoficznych.
Możliwość określenia ścieżki dydaktycznej w zależności od zainteresowań w obrębie specjalizacji szczegółowych, a także w aspekcie dwóch orientacji uprawiania etyki: antropologicznej lub zawodowej. 

Etyka na Uniwersytecie Jagiellońskim? Jak najbardziej!

W aktualnym rankingu uczelni wyższych w Polsce, sporządzonym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita", Instytut Filozofii UJ plasuje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich krajowych instytutów w dziedzinie kierunków filozoficznych.

Osiągnięcia badawcze w zakresie etyki zdecydowanie wyróżniają Instytut Filozofii UJ spośród wszystkich pozostałych placówek naukowych w Polsce. Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że jeśli chodzi o badania nad etyką filozoficzną, bioetyką i etykami zawodowymi jest nie tylko ośrodkiem wiodącym w Polsce, ale także liczącym się w skali europejskiej. Baza naukowa i dydaktyczna kierunku Etyka obejmuje znakomite grono specjalistów o uznanej marce i doskonałych referencjach. Wśród nich znajdują się: Prof. Jacek Filek, Prof. Włodzimierz Galewicz, Prof. Zdzisława Piątek, Prof. Justyna Miklaszewska, Prof. Marek Drwięga, Prof. Miłowit Kuniński i inni.

Warto uczyć się od/u najlepszych!

Polskie i zagraniczne publikacje naukowe wykładowców Etyki na Uniwersytecie Jagiellońskim składają się na całość imponującą pod względem ilościowym i jakościowym. Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki "Kopernik" realizowane są liczne projekty badawcze i edukacyjne w zakresie etyki. 
W 2007 roku, z inicjatywy prezesa Polskiego Towarzystwa Bioetycznego - Prof. Włodzimierza Galewicza, powstało Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Pracownicy kierunku Etyka redagują lub współtworzą Radę Naukową czasopism o szerokim spektrum zainteresowania i oddziaływania, na łamach których podejmowane są problemy etyczne (Diametros), a także zagadnienia z pogranicza etyki i kultury ( Melee)... 

Tradycja tych wysiłków sięga XIV wieku!
Ty możesz ją kontynuować!