Rekrutacja na studia na kierunku Etyka w roku 2014/2015 trwa

 

Jeżeli w terminie od 11.07.2014 do 16.07.2014 nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacji kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie od 17.07.2014 do 18.07.2014

W przypadku powtarzania procedury od 21.07.2014 do 22.07.2014

W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych następujących po sobie dniach roboczych.

 

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą tabelą:

 

  nazwa przedmiotu kwalifikacyjnego waga wyniku przedmiotowego
grupa 1
uwzględniane 2 wyniki przed­mio­towe
biologia 1,5
filozofia 2,5
fizyka i astronomia 1,5
historia 1,5
historia sztuki 1,5
język łaciński i kultura antyczna 1,5
język polski 2
matematyka 1,5
wiedza o społeczeństwie 1,5

 

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, podzieloną przez 4,5 – sumę największych wag w grupie. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.

Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 03.07.2014
Osoba publikująca: Aleksander Kopka