Plan studiów I stopnia na kierunku etyka

 

I ROK STUDIÓW:

 

I semestr

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Historia etyki (z elementami historii filozofii) - Starożytność

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Wprowadzenie do etyki

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Wprowadzenie do filozofii

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

4.

Wprowadzenie do logiki klasycznej

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin testowy

60

6

5.

Ochrona własności intelektualnej

Wykład

O

Zaliczenie

15

1

6.

Wychowanie fizyczne

Różne

O

W zależności od trybu zajęć w SWFIS UJ

7.

Kursy filozoficzno-etyczne nieobligatoryjne z oferty Instytutu Filozofii UJ

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu)

0-90

0-9

Łączna liczba godzin: min. 255 – max. 330

Łączna liczba punktów ECTS: min. 25 – max. 33

 

UWAGA: w przypadku modułu „Wprowadzenie do etyki" studenci wybierają jeden z dwóch kursów 

zamieszczonych w katalogu:

„Systematyczne wprowadzenie do etyki (ET01pb) lub „Wprowadzenie do etyki" (ET01pc).

 

II semestr:

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Historia etyki (z elementami historii filozofii) - Średniowiecze

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Psychologia

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Piękno a dobro – relacje etyki z estetyką

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

4.

Filozofia społeczna

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

5.

ECDL - Technologia informacyjna

Laboratorium komputerowe

O

Zaliczenie na ocenę

30

3

6.

Wychowanie fizyczne

Różne

O

W zależności od trybu zajęć w SWFIS UJ

7.

Kursy filozoficzno-etyczne nieobligatoryjne z oferty Instytutu Filozofii UJ

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu)

0-90

0-9

Łączna liczba godzin: min. 270 – max. 360

Łączna liczba punktów ECTS: min. 27 – max. 36

 

Oznacza to, że studenci powinni uzyskać na pierwszym roku studiów 52 punktów ECTS za kursy obligatoryjne,

przypisane do odpowiedniego semestru i minimum 8 punktów ECTS za kursy nieobligatoryjne w ciągu całego roku.

Łącznie studenci po pierwszym roku studiów powinni uzyskać minimum 60 punktów ECTS.

 

 

 

II ROK STUDIÓW:

 

III semestr:

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Historia etyki z elementami historii filozofii – XV-XVII w.

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Filozofia poznania

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Antropologia filozoficzna

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

4.

Język nowożytny poziom B2

Lektorat

O

Zaliczenie

30

0

5.

Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii UJ lub pozainstytutowe

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu

120

12

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

IV semestr:

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Historia etyki z elementami historii filozofii – XVIII-XX w.

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Metafizyka

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Bioetyka

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

4.

Język nowożytny poziom B2

Lektorat

O

Zaliczenie

30

0

5.

Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii UJ lub pozainstytutowe

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu

120

12

Łączna liczba godzin: 330

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

III ROK STUDIÓW:

 

V semestr:

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Filozofia wartości

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Etyka środowiskowa

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Język nowożytny poziom B2

Lektorat

O

Zaliczenie

30

0

4.

Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii lub pozainstytutowe, w tym jedno seminarium i  co najmniej jeden kurs języku obcym albo translatorium

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu

0-240

0-24

Łączna liczba godzin: min. 150 – max. 390

Łączna liczba punktów ECTS: min. 12 – max. 36

 

VI semestr:

Lp

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

(obligatoryjny lub fakultatywny)

Forma zaliczenia

(egzamin czy zaliczenie)

Liczba godzin

ECTS

1.

Metaetyka

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

2.

Etyka wolnego rynku

Wykład i ćwiczenia

O

Egzamin

60

6

3.

Język nowożytny poziom B2

Lektorat

O

Egzamin

30

8

4.

Kursy filozoficzno-etyczne z oferty Instytutu Filozofii lub pozainstytutowe, w tym jedno seminarium i  co najmniej jeden kurs języku obcym albo translatorium

Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium)

F

Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu

0-240

0-24

5.

Egzamin licencjacki

Egzamin dyplomowy

O

Egzamin ustny

0

10

Łączna liczba godzin: min. 150 – max. 390

Łączna liczba punktów ECTS: min. 30 – max. 54

 

Do ukończenia studiów I stopnia niezbędne jest uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS (w tym 10 punktów za egzamin licencjacki).

Zestawienie kursów fakultatywnych (swobodnego wyboru) na kierunku etyka w roku 2015/2016 według porządku kodów komputerowych

 

Lp

Nazwa i kod komputerowy modułu kształcenia

Osoba prowadząca

Rodzaj zajęć dydaktycznych

Semestr

Forma i warunki zaliczenia

Liczba godzin

ECTS

1.

Etyka odpowiedzialności

ETE03

prof. dr hab. Jacek Filek, dr Radosław Strzelecki

Seminarium

zimowy i letni

Referat i praca pisemna

60

6

2.

Etyka a czas

ETE04

dr Radosław Strzelecki

Wykład i ćwiczenia

 

letni

 

Egzamin i praca pisemna

60

6

3.

Wątki etyczne w literaturze pięknej

ETE05k

dr hab. Piotr Mróz

Konwersatorium

zimowy i letni

Egzamin i referat

60

6

4.

Etyka Wschodu

ETE07

prof. dr hab. Marta Kudelska

Wykład i ćwiczenia

zimowy

Egzamin i referat

60

6

5.

Elementy logiki praktycznej

ETP07

Prof. dr hab. Wojciech Suchoń

Konwersatorium

letni

Egzamin i kolokwia

30

3

6.

Polska myśl etyczna

ETH07

dr hab. Piotr Bartula

Wykład

letni

Egzamin

30

3

7.

Etyka mediów

ETS05

dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)

Wykład

zimowy

Egzamin i praca pisemna

30

3

 

Studenci kierunku etyka jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać również moduły kształcenia z kierunku filozofia w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursy i moduły kształcenia realizowane w innych instytutach na Wydziale Filozoficznym UJ, a także – za zgodą kierownika studiów – na innych wydziałach UJ i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

 

STUDIUM PEDAGOGICZNE:

 

Podczas studiów student może uczestniczyć w zajęciach Studium Pedagogicznego, którego ukończenie daje prawo nauczania w szkołach średnich. Tryb zgłaszania się do Studium Pedagogicznego i tok prowadzonych w nim zajęć regulują odrębne przepisy, dostępne w informatorze bądź w ogłoszeniach Studium. W zależności od zakresu zdobywanych uprawnień, zajęcia w studium trwają dwa lub trzy semestry. Zobacz: www.sp.uj.edu.pl /studia/stacjonarne. Rekrutacja na zajęcia do Studium Pedagogicznego UJ odbywa się poprzez USOSweb.

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Piastowskiej 26. Zobacz: www.swfis.uj.edu.pl.